voor het H. Doopsel van kinderen

De doopviering vindt plaats op de 3e zaterdag van de maand.

Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsgesprek.

 

Dit voorbereidingsgesprek wordt in federatief verband gedaan op één centrale plaats (op de pastorie aan de Slinge 775, 3086 EZ Rotterdam).

Dit gesprek is van 20:00 – ca. 22:00 uur.

De doop vindt plaats in de parochiekerk van uw keuze.

 

Houdt u er rekening mee dat het verplichte voorbereidingsgesprek 4 tot 5 weken vóór de doopdatum is.

(Zie bij de keuze van de doopdata welke datum dat is.)

 

Bij het voorbereidingsgesprek is het gewenst dat naast de ouder(s) ook de peter en meter aanwezig zijn. Het karakter van deze avond is informatief. Wilt u (indien mogelijk) uw kind niet meenemen.

Wilt u s.v.p. een foto van uw kind meenemen.

 

De (gebruikelijke) kosten voor een doopviering zijn € 50,-.

Deze dienen vooraf (of op de eerste voorbereidingsavond) te worden betaald.

De parochie is financieel geheel afhankelijk van collectes, giften, en bijdragen door parochianen. Met deze bijdrage draagt u dus ook bij aan het in stand houden van de parochie.

 

Privacyverklaring R.-K. Parochies

en

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018

  

Inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

een Privacyverklaring van toepassing en bovengenoemde reglement opgesteld. De Privacyverklaring en het Algemeen Reglement staan op de website en kunt u downloaden.

De Privacyverklaring ontvangt u automatisch als bijlage bij de kopiebevestiging.

 

Hieronder vindt u een aantal zaken (in verkorte en vereenvoudigde versie) die voor u van belang zijn en waarvoor wij (vooraf) uw toestemming vragen. Bij twijfel over de uitleg in de verkorte versie verwijzen wij altijd naar de volledige Privacyverklaring en/of het Algemeen Reglement.

 Gegevens Algemeen

 

Akkoord

De aanvrager(s) gaat/gaan akkoord met het gestelde in de Privacyverklaring.

  Niet akkoord

Bij geen akkoord kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

De door uw ingevulde gegevens (kunnen) worden gebruikt voor de parochieadministratie en worden daartoe digitaal of op papier (in registers) opgeslagen.

Een verzoek tot inzage van de gegevens is mogelijk. Verzoek tot verwijdering van deze gegevens is, in algemene zin, niet mogelijk omdat deze noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van een kerkelijke parochie. Voor een verzoek tot uitschrijving uit de parochiële registers/administratie is de procedure tot in- en uitschrijven (2013)’ van toepassing.

 

Uw gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en zullen nooit, zonder uw toestemming, aan externe instellingen/instanties/derden worden verstrekt.

 

Aan het eind van dit formulier worden nog enkele vragen gesteld m.b.t. AVG. Met de daar gestelde vragen kunt u wel of niet akkoord mee gaan en uw aanvraag wordt (onafhankelijk van uw antwoord) in behandeling genomen.

 
 
Ingevuld door (naam):
E-mailadres:
   
Dopeling:

meisje jongen

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Roepnaam:

Geboortedatum:

--
Geboorteplaats:

Nationaliteit:
   
Gegevens Vader van toepassing   niet van toepassing
Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

--
Geboorteplaats:

Nationaliteit:
   
Gegevens Moeder van toepassing   niet van toepassing
Achter(meisjes)naam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

--
Geboorteplaats:

Nationaliteit:
   
(Contact)adres  
Straatnaam + huisnr.

Postcode / Woonplaats:  
Telefoonnummer(s):    
E-mailadres voor contact

is hetzelfde  is anders:

Wat is anders het E-mail:
   
  Toelichting bij Peter en Meter:

regelmatig wordt gevraagd of er meer peters en meters mogen zijn. Het antwoord is "ja". Bij de doopviering mogen er meer zijn.

Maar in het doopregister en op het doopbewijs, worden er maar twee peetouders vermeld.

Gegevens Peter zijn bekend   zijn nog niet bekend
Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

--
Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Gedoopt:

nee  ja
Bij antwoord "nee" ga verder bij Gegevens Meter.
Weet u de doopdatum? nee  ja: --

In welke plaats gedoopt:

In welke parochie/kerk gedoopt:

Is er een doopbewijs?

ja   nee

   
Gegevens Meter zijn bekend   zijn nog niet bekend
Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

--
Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Gedoopt:

nee  ja
Bij antwoord "nee" ga verder bij Gewenste doopdatum.
Weet u de doopdatum? nee  ja: --

In welke plaats gedoopt:

In welke parochie/kerk gedoopt:

Is er een doopbewijs?

ja   nee

   
Gewenste doopdatum
Er is een verplichte voorbereidingsavond.
De datum hiervan staat in de 2e kolom.
doopdatum:
Lid van welke Parochie(kerk)  
Staat u al ingeschreven als kerklid van onze parochie?

ja  nee, staat u ergens anders al ingeschreven?

  nee

 ja  --> bij welke parochie?

naam: 

plaats:

 

Wilt u bij ons ingeschreven worden?

ja   nee

   

AVG-verklaring/aanvullende vragen

 

  

Gegevens m.b.t. Informatievoorziening (digitale Nieuwsbrief) 

Akkoord

De aanvrager wil de Nieuwsbrief ontvangen en gaat akkoord met het opnemen van gegevens in een aparte database.

Niet akkoord

De aanvrager wenst geen Nieuwsbrief te ontvangen.

Naast de opslag in de parochieadministratie wordt een deel van uw gegevens opgeslagen in een ander digitaal bestand. Dit bestand kan zowel intern als bij een derde partij in beheer zijn. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het benaderen met de digitale Nieuwsbrief van de Federatie H. Maria Magdalena. Deze gegevens zullen nooit aan een derde partij ter beschikking worden gesteld voor wat voor andere  doeleinden dan ook.

Dit betreft de gegevens: e-mailadres; geslacht (man/vrouw/familie); voorletters; achternaam; hoe uw gegevens zijn binnengekomen (bijv. via doopaanvraag). Een verzoek tot inzage is mogelijk.

 

Een verzoek tot verwijdering of het niet opnemen in dit bestand zal altijd in acht worden genomen. U kunt zich ook te allen tijde afmelden door de “uitschrijven-link” te gebruiken die onderaan elke nieuwsbrief van ons staat.

 

 

Publicatie van namen

 

Akkoord

De aanvrager(s) en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen geven toestemming tot publicatie van de namen m.b.t. een kerkelijke gebeurtenis.

Niet akkoord

Publicatie van namen zal achterwege blijven.

 

Naar aanleiding van een kerkelijke gebeurtenis (doop, 1e communie, vormsel, huwelijk, overlijden) is het gebruikelijk dat de namen worden gepubliceerd in het Federatieblad MMM en worden vermeld op de website van de parochie en/of de federatie.

Indien u hier bezwaar tegen heeft, zal publicatie achterwege blijven.

 

Indien de publicatie van namen een of meerdere kinderen betreft geeft u als ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) namens hen toestemming tot publicatie.

 

 

Publicatie van foto's / beeldmateriaal

Akkoord

De aanvrager(s) en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen geven toestemming tot publicatie van foto’s / beeldmateriaal m.b.t. een kerkelijke gebeurtenis /activiteit.

Niet akkoord

Publicatie van herkenbare foto’s / beeldmateriaal zal achterwege blijven. 

Tijdens parochiële activiteiten/gebeurtenissen kunnen er foto’s en/of beeldmateriaal gemaakt worden. Deze kunnen worden gebruikt voor publicatie in het Federatieblad MMM en/of worden gepubliceerd op de website van de parochie of federatie. Indien u bezwaar heeft zal (herkenbare) publicatie achterwege zal blijven.

 

Indien de publicatie van foto’s / beeldmateriaal een of meerdere kinderen betreft geeft u als ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) namens hen toestemming tot publicatie.

  

Insturen

(Stuur dit formulier tijdig in.)

   

Heeft uzelf nog iets toe te lichten of te vragen?

 

 

U krijgt automatisch een kopie van dit bericht toegestuurd

met daarbij de Privacyverklaring.