Beukendaal 8

3075 LG Rotterdam

Tel: 010-4195370

ING-rekening:

NL70INGB0001779874

E-mail:

 

Secretariaat

dinsdag en donderdag:

09.00 - 12.00 uur.

 Buiten deze uren krijgt u het antwoordapparaat.

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-16243814

R.K. PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID SACRAMENTEN
het Vormsel

Het woord ‘vormsel’ komt van het Oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven, de sterkte van de heilige Geest. Het is de bevestiging van het doopsel.

 

Het vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Jezus belooft aan zijn leerlingen van toen en nu: ‘gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn [..] tot aan het uiteinde der aarde’ (Hand. 1, 8).

 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt uw dienaren herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden U: zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam. Door Christus onze Heer. Amen. (Gebed bij de handoplegging.)

Het vormsel wordt slechts eenmaal toegediend, evenals het doopsel, waarvan het de voltooiing is. Het vormsel drukt inderdaad een onuitwisbaar geestelijk teken in de ziel, het merkteken; het duidt aan dat Jezus Christus deze christen met het zegel van zijn Geest gemerkt heeft door hem te bekleden met kracht uit den hoge om zijn getuige te zijn. (Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 1304.)

 

God, Gij hebt uw apostelen de heilige Geest gegeven, en gewild dat ook zij en hun opvolgers op hun beurt de Geest zouden doorgeven aan allen die geloven. Wij bidden U: geef dat door uw genade uw Geest leeft in alle gelovigen zoals tijdens de eerste verkondiging van het evangelie. Door Christus onze Heer. (Gebed ter afsluiting van de voorbede)

 

Zij lieten zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de heilige Geest over hen. (Hand. 19, 5-6a)

 

Paus Paulus VI: ‘Het sacrament van het vormsel wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma, die bij wijze van handoplegging geschiedt en door de woorden: Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’ (Constitutie over het vormsel, 1971)

 

De Katholieke Kerk

 kent zeven sacramenten:

 

het doopsel

de eucharistie

het vormsel

het huwelijk

de wijding

de ziekenzalving

boete en verzoening (biecht)

 

algemeen

 

 

aanmelden voor Doop,

1e H. Communie, Vormsel. enz. zie

 

 

De sacramenten zijn werkzame tekens van de levende Heer, Jezus Christus.

maakt deel uit van